سه شنبه، 06 مرداد 1394 Persian (Iran) English (United States)
بنياد شهيد

1پيگيري استخدام در دستگاههاي دولتي و غير دولتي فرزندان شهدا و... بنياد شهيد و امور ايثارگران

2 تعيين مشمولين دريافت حق پرستاري بنياد شهيد و امور ايثارگران

3 كمك و يا تأمين مسكن بنياد شهيد و امور ايثارگران

 4 تقليل ساعت كاري مراقبين جانبازان (ماده 11) بنياد شهيد و امور ايثارگران

 5 پيگيري انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر بنياد شهيد و امور ايثارگران

6 اعطاي ديپلم افتخاري به ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران

7 انجام خدمات مشاوره اي بنياد شهيد و امور ايثارگران

 8 برقراري حقوق حالت اشتغال ومستمري جانبازان بنياد شهيد و امور ايثارگران

9 برقراري هزينه صعب العلاج همسر وفرزندان ايثارگر بنياد شهيد و امور ايثارگران

10 بيمه تكميلي ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران

11 بيمه همگاني جانبازان و خانواده محترم شاهد بنياد شهيد و امور ايثارگران

12 پايش سلامت بنياد شهيد و امور ايثارگران

13 پرداخت غرامت بيمه عمر به والدين -همسران وجانبازان بنياد شهيد و امور ايثارگران

14 پرداخت هديه ازدواج بنياد شهيد و امور ايثارگران

15 دريافت خودرو جانبازان 50 به بالا بنياد شهيد و امور ايثارگران

 16 ساماندهي مسكن والدين و همسران شاهد بنياد شهيد و امور ايثارگران

17 كمك شهريه ي دانش آموزان اعم از طرح نيمه متمركز و پراكنده و مدارس خاص به ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران

18 كمك هزينه و سرويس اياب و ذهاب دانش آموزان شاهد و ايثارگر بنياد شهيد و امور ايثارگران

19 كمك هزينه ي تقويت بنيه ي علمي دانش آموزان طرح شاهد و ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران

20 كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران

21 تسهيلات ورود به دانشگاه - خدمات قبل از ورود به دانشگاه - خدمات آموزشي و كمك آموزشي - تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي بنياد شهيد و امور ايثارگران

22 زيارتي و سياحتي بنياد شهيد و امور ايثارگران

23 خدمات دارويي


فناوري اطلاعات استانداري گيلان